วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายวรวิทย์ ใบยา และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ให้แก่เกษตร จำนวน 5 ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขยายพันธุ์ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน