วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา ให้มีรายได้ยั่งยืน” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 35 ราย ณ ศาลาชุมชนบ้านนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน