วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ให้บริการความรู้ด้าน พระราชบัญญัติปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช, และหลักการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ให้แก่บุคคลเป้าหมายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน