วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีนางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ ศวพ.น่าน ให้การต้อนรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และออกตรวจประเมินแปลงผลิตพืชอินทรีย์ แปลงนางศรีนวล เตชะนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน