ศวพ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 25 […]

ศวพ.เพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการและให้แนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านลาดน้อย อ.ชนแดน

วันที่ 11 พฤษภาคม 25 […]

สารวัตรเกษตร ศวพ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมติดตามเฝ้าระวังวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบใบอนุญาต NSW

วันที่ 9 พฤษภาคม 256 […]

ศวพ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อ.หล่มสัก

วันที่ 28 เมษายน 256 […]

เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร เก็บตัวอย่าง และตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมติดตามเฝ้าระวัง วอ.4

วันที่ 26-27 เมษายน […]

ศวพ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในเขตอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 เมษายน 256 […]

ขอแจ้งประกาศ การระงับสินค้านำเข้าตามชนิดสินค้า และการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุให้เคร่งครัวในมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19

ด้วยกรมวิชาการเกษตร […]