อบรม หลักสูตร “การผลิตพืชอินทรีย์ “

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาภา สุขการัก และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล จัดอบรม หลักสูตร “การผลิตพืชอินทรีย์ ” ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล หมู่ที่ 2 ต. ควนโดน อ. ควนโดน จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรได้รับ ความรู้ หลักการ และแนวทางในการปฏิบัติ ในด้านการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อเข้ารับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย