อบรม

อบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย ปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางบุญพา ชูผอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย ปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย