วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิตสับปะรดและมะพร้าว ให้เท่าทันกับสถานการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและมะพร้าว

        โดยมีหน่วยงานภาคี อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศวพ.ประจวบคีรีขันธ์ ศวพ.เพชรบุรี และ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมให้ข้อมูลพร้อมแนวทางการบูรณาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดและมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างครบวงจร สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และครองแหล่งผลิตคุณภาพและแหล่งผลิตมากที่สุดในประเทศ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์