ประกาศ!! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อ ผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 (lot 3) ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 5,000 ผล ด้วยการลงทะเบียนจองออนไลน์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ได้แก่

ลำดับที่ 1 คุณนิกร สีบสารคาม
ลำดับที่ 2 คุณวาสนา หงษ์ทอง
ลำดับที่ 3 คุณกีรติ แพทยานันท์
ลำดับที่ 4 คุณคมจักร ทองจิบ
ลำดับที่ 5 คุณชัยมงคล พลพุฒ
ลำดับที่ 6 คุณณัฐกานต์ ไทยนุกูล
ลำดับที่ 7 คุณพาหล แดงสกล
ลำดับที่ 8 คุณสุรศักดิ์ สังวรกาญจน์
ลำดับที่ 9 คุณศิริวัฒน์ ปิยานุวัฒน์กุล
ลำดับที่ 10 คุณอุเทน จันทาศรี
ลำดับที่ 11 คุณอมรรัตน์ สันติสวัสดิวงศ์
ลำดับที่ 12 คุณทนงศักดิ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์
ลำดับที่ 13 คุณมนตรี ชะเอมน้อย

    โดยสามารถเข้ามาทำสัญญาจำหน่ายผลพันธุ์ฯ และรับผลพันธุ์ดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี

   ซึ่งลำดับที่ 1-5 มารับได้ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566

   และลำดับที่ 6-13 มารับได้ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 นี้