บทความ การประเมินลักษณะทางการเกษตรของสายต้นมะพร้าวท้องถิ่นจากแหล่งปลูกต่างๆ