ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งนางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วยนางสาวกุลินดา แท่นจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์มะพร้าวกะทิ ภายใต้กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “ตรังโมเดล : การผลิตพริกไทยปะเหลียนปลอดภัย และเพิ่มมูลค่า“ ภาคใต้ตอนล่าง ณ สวนพริกไทยตรัง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง  โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ และสอบถามรายละเอียดการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์มะพร้าวกะทิ อย่างต่อเนื่อง