เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม นำเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรงอำเภอนาหม่อม จำนวน 36 คน ศึกษาดูงานการปลูกกาแฟโรบัสตา โกโก้ และมะพร้าว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมีคุณดารากร เผ่าชู คุณปานหทัย นพชินวงศ์ และคุณจินตนา จีระมนต์ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้