ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์มะพร้าวทั้งของไทยและต่างประเทศไว้หลายสายพันธุ์  มีมะพร้าวพื้นเมืองผลขนาดใหญ่  มะพร้าวต้นเตี้ย  มะพร้าวน้ำหอม  มะพร้าวผลดก เช่น ทะลายร้อย  พวงร้อย  มะพร้าวพันธุ์ต่างประเทศหลากสีหลายรูปทรง ชม “ปาล์มบาบาสสุ” พืชสกุลปาล์มที่หาดูได้ยาก

มะพร้าวทุย

มะพร้าวพวงร้อย

มะพร้าวทะลายร้อย

มะพร้าวน้ำหอม

ปาล์มบาบาสสุ

แปลงมะพร้าว