การวิจัยและพัฒนามะพร้าว

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนามะพร้าว  

 1. การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าว
 2. การเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสม
 3. การเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวเพื่อผลิตน้ำตาลมะพร้าว
 4. การคัดเลือกประชากรพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิน้ำหอม
 5. การเปรียบเทียบความหลากหลายในพันธุ์มะพร้าวกะทิ
 6. การเปรียบเทียบมะพร้าวกะทิน้ำหอมโดยการเพาะเลี้ยงคัพภะ
 7. การคัดเลือกประชากรพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิให้เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 8. การทดสอบศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในแหล่งปลูกต่างๆ
 9. ศึกษาผลของการให้น้ำต่อปริมาณการติดผลมะพร้าวน้ำหอมที่เริ่มให้ผลผลิต
 10. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยและลดต้นทุนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออก
 11. ศึกษาผลของ NAA (Naphthyl acetic Acid) ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลในมะพร้าวน้ำหอม
 12. ศึกษาทดสอบการใส่หินบะซอลท์ชนิดฝุ่นร่วมกับการให้น้ำต่อการลดปริมาณผลแตกของมะพร้าวน้ำหอม
 13. เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมกะทิ
 14. การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
 15. การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวอายุมากเพื่อเพิ่มรายได้
 16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากมะพร้าวกะทิ
 17. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช