การวิจัยและพัฒนาทุเรียน

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาทุเรียน

  1. การสำรวจ รวบรวมและศึกษาจำแนกทุเรียนที่มีลักษณะดีเด่นปี 2559-2564 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
  2. การเปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในจังหวัดชุมพร
  3. การศึกษาและทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ในแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญภาคใต้