การวิจัยและพัฒนากาแฟ

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟ

 

  1. การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมกาแฟโรบัสตา
  2. การรวบรวมและศึกษาพันธุ์กาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ต่าง ๆ
  3. การเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา 12 สายพันธุ์ ชุดที่ 8
  4. การเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา12 สายพันธุ์ ชุดที่ 9
  5. การเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา 8 สายพันธุ์ ชุดที่ 10
  6. การเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้เทคโนโลยีเก็บเกี่ยวกาแฟโรบัสตาด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบพกพา กับเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวของเกษตรกร