การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบผสมผสาน และพืชเศรษฐกิจ

       วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบผสมผสาน และพืชเศรษฐกิจ โดยมี นางสาวทิพยา  ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวหยกทิพย์ สุดารี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศุภิสรา ขวัญพรหม นักวิชาการเกษตร และนางอำนวยพร อยู่สถิต เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 32 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร