สำนักงานเขตอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นางสาวดารากร  เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร