ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ครั้งที่ 1/2564

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารายงานเรื่องเต็มชุดโครงการ/โครงการวิจัยสิ้นสุดปี2563 รายงานผลการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ ปี 2565 โดยมี นายอานุภาพ ธีระกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ทั้งนี้สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์เครือข่ายฯ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference (Zoom)