วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นางสาวณิชชา  แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ ทองเหลือ เจ้าพนักงานการเกษตร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ การใส่ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโต และการจัดการดูแลต้นทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร