ประชุม”โครงการวิจัยเงินรายได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดี"

    วันที่ 10 มิถุนายน2564 เวลา 14.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม”โครงการวิจัยเงินรายได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดี จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  ผ่านระบบ Web Conference (Zoom)  ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมี นายสุทัศน์  สุรวานิช ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม