ประชุม “แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย ปี 2564 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)”

   วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม “แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย ปี 2564 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)” จัดโดยกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร  ผ่านระบบ Web Conference (Zoom)  ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)