ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2564

     วันที่ 16 มิถุนายน2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย นางสาวณิชชา  แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Web Conference จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)