วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสมจิตร  มั่นคง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกไหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดย กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ Web Conference (Zoom) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน