ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่3/2564 

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่3/2564  ผ่านระบบ Web Conference (Zoom) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดย สถาบันวิจัยพืชสวน โดยมี นางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธาน