ฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนา IoTs Platform ด้านการเกษตร”

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. นางสาวณิชชา  แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนา IoTs Platform ด้านการเกษตร” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference (Zoom) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดย กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร