1. การทดสอบสายต้น (Clone) สะตอในพื้นที่จังหวัดชุมพร