วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตโกโก้” ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom meeting โดยมี นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานพิธีเปิดอบรม การจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพืชโกโก้ ของสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเครือข่ายของสถาบันวิจัยพชสวนและหน่วยงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาการผลิตโกโก้ต่อไป