วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย นส.ปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนส.ดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟโรบัสตา ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาคุณภาพ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.หงษ์เจริญ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมสหกรณ์