วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโกโก้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำสวนโกโก้ที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไปในอนาคต โดยมี นส.ปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 6 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร