วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวณิชชา  แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และตลาดเพื่อการส่งออกทุเรียน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (ทุเรียน) แก่เกษตรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ต.วังตะกอ จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร