ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.
ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าวลักษณะประจำพันธุ์                              

ต้น       เป็นลำต้นเดี่ยว ความสูงของลำต้นจะเพิ่มตามอายุ
ใบ        พุ่มใบเป็นรูปวงกลม แต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ มีสีเขียว ใบที่ 14 มีความยาวประมาณ 465 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มของใบประมาณ 13-14 ใบต่อปี
ดอก     ช่อดอกสีเหลือง ประกอบด้วยดอกเพศผู้เล็กๆ จำนวนมากและดอกเพศเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณโคน ช่อดอก
ผล       รูปทรงค่อนข้างกลม  เปลือกมีสีเขียวหรือน้ำตาล รูปทรงของผลปอกเปลือกค่อนข้างกลม มีก้นป้าน น้ำหนักผลแก่ทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,500 กรัม และมีน้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งต่อผลประมาณ 261 กรัม

ลักษณะทางการเกษตร

1. เนื้อมะพร้าวแห้งผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่/ปี
2. คุณภาพ เนื้อมะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์

 ลักษณะเด่น

1. มีอายุตกผลเร็ว
2. เปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างสูงประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับพันธุ์สวีลูกผสม 1 ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามะพร้าวใหญ่ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 60 เปอร์เซ็นต์

ข้อจำกัด

เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ไม่สามารถนำผลไปปลูกต่อไป

พื้นที่แนะนำ

แหล่งปลูกมะพร้าวในเขตภาคกลาง และภาคใต้

วันที่รับรองพันธุ์

กรมวิชาการเกษตร รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2538

 

<<กลับไปหน้ามะพร้าวพันธุ์แนะนำ