มะพร้าวพันธุ์แนะนำ

พันธุ์สวีลูกผสม 1
รายละเอียด
พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2
รายละเอียด
พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60
รายละเอียด
ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1
รายละเอียด
ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2
รายละเอียด
ลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร1,2
รายละเอียด