มะพร้าวพันธุ์แนะนำ

พันธุ์สวีลูกผสม 1
รายละเอียด…

พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2
รายละเอียด…

พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60
รายละเอียด…

ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1
รายละเอียด…

ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2
รายละเอียด…

ลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 1,2

รายละเอียด…