วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชมะพร้าว ผ่านระบบVDO Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดย กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร