วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมประชุมหารือการจัดงานเกษตรยะลา หัวหน้างานพืช ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยมี  ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน