เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดเสวนา เรื่อง “โอกาสของโกโก้ไทย ..มีจริงหรือ ???  ณ ห้องประชุม MR210 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค  ภายใต้งาน Horti Asia 2022 และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่น จำกัด โดย นางสุภาภรณ์  สาชาติ  หัวหน้างานพืชสวนอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา และ  นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งได้รับฟังข้อคิดเห็น มุมมองจากวิทยาการผู้ร่วมบรรยาย และจากการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมเสวนา 
                                                                    หัวข้อเสวนา ได้แก่     
  1) การปลูกโกโก้อย่างไรให้ได้คุณภาพ  โดยนางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร                                                                                       
  2) มาตรฐานโกโก้นั้นสำคัญไฉน โดย นางสาวชุติมา ศรสำราญ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ       
  3) อุตสาหกรรมโกโก้ขนาดเล็กและกลางต้องการคุณภาพเมล็ดโกโก้อย่างไร  โดย มิสเตอร์ชอง หลุยส์ เกรนดอร์จ กรรมการผู้จัดการบริษัทแกลโลไทย จำกัด                                 
 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค  โดย ดร.ภูริ  ชุณห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหาร CBA Academy, Thailand                                   
 และ 5) ตลาดโกโก้มีอยู่จริงไหม   โดย ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย