วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร