วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรีดา หมวดจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร ปี 2565” และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพันธุ์ทุเรียนลูกผสม กรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณเวทีกลางของงานฯ ภายในสนามกีฬาจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร และยังเป็นการส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยด้วยชุดผ้าไทย โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ