ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวจงรัก อิ่มใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมและเข้าพักภายในศูนย์ฯ ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

ข้าพื้นที่ติดตามประสานงานการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกษตรกรขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำปิงน้อย) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

ติดตามการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more