21 มิถุนายน 2024

ติดตามงานพริกในโรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 20-21 มิ.ย.66 นางสาวมนัสภร ฉิ่งวังตะกอ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะ ติดตามงานพริกในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยน้ำขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์