17 กรกฎาคม 2024

มอบต้นไม้ ร่วมใจปลูกป่า ให้กับเกษตรกรอำเภอ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางวิลาวรรณ ไชยบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมนัสภร ฉิ่งวังตะกอ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายภูวดล เตโช เจ้าพนักงานการเกษตร ส2 และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบต้นไม้ ร่วมใจปลูกป่า ให้กับเกษตรกรอำเภอ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา