17 กรกฎาคม 2024

ติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ ไชยบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมนัสภร ฉิ่งวังตะกอ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายภูวดล เตโช เจ้าพนักงานการเกษตร ส2 และคณะ ติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบและแปลงขยายผล โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) น้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์