23 มิถุนายน 2024

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์   สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ในวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณจุดชมวิวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ  โดย นายสุรเดช ปัจฉิมกุล  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพสู่เกษตรกรผู้ปลูก
อะโวคาโด

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และระดมสมองเพื่อพัฒนาและยกระดับอะโวคาโดในแหล่งปลูกให้ได้มาตรฐาน

3. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล แหล่งปลูกและสายต้นอะโวคาโดที่มีคุณภาพในแหล่งปลูกต่างๆ

และในงาน ยังมีการประกวดผลผลิต อะโวคาโด  คลินิกพืช การสาธิตและปฏิบัติการเสียบยอดอะโวคาโดพันธุ์ดี การช๊อป ชิม โชว์ ผลงาน นิทรรศการต่างๆ โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว เกษตรกร ผู้สนใจชมงานกว่า 800 ราย