23 มิถุนายน 2024

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 98 คน เข้าศึกษาการปลูกพืชบนพื้นที่สูง การแปรรูปผลผลิต กาแฟอาราบิก้า และมะคาเดียของศูนย์ฯ