Search for:
ขอเชิญร่วมประมูล 10 สุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประมูล ผ่านระบบออนไลน์  10 สุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 

เปิดประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM     10 ตุลาคม 2566

                    เวลา 13.00-17.00 น.

ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566

 

ผอ.สวส.ร่วมเปิดงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมเปิดงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นหน่วยงานนำทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืชใหม่ ความมั่นคงทางอาหาร ความต้องการในอาหารสุขภาพในอนาคต การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีคาร์บอนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร

       ในโอกาสนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เป็นนโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และคุณภาพชีวิต ที่กรมวิชาการเกษตร ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ทำทันที ภายใน 100 วัน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานโบว์แดง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • Smart Agriculture เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร และการตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เอลนีโญ่

  • การใช้สารชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี

  • การประกาศ สงครามกับปุ๋ย และเคมีเกษตรปลอม

  • การประกาศสงครามกับศัตรูพืช เช่น โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เป็นต้น

      ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผลงานวิชาการ ที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้น ในฐานะผู้นำในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง สร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้เติบโต เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับการ พัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และยั่งยืน พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ระหว่างกรมวิซาการเกษตร กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมมอบรางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลโครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส และรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2566 และ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างคุณูปการแก่กรมวิชาการเกษตร

     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายในงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในระวห่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2566 นี้ มีเวทีการเสวนา “การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบมุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ” พร้อมนิทรรศการ งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร อาทิ รู้ทัน รู้จริง การผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อการส่งออก, นวัตกรรมพืชสวนพันธุ์ดี, วิจัยและพัฒนาข้าวโพด เพื่อการผลิตที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคในประเทศ, พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาพืชอุตสาหกรรมด้วย นวัตกรรมงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร,โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม, การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิต กับการสร้างรายได้สู่เกษตรกร เป็นต้น

      สำหรับในปีนี้นอกจากจะมีงานแสดงผลงานนิทรรศการในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ตัวอย่างผลผลิตงานวิจัยแล้ว กรมวิชาการเกษตร ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการสิ้นสุดปี 2563 – 2564 ทั้งพืชไร่และพีชสวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ  พร้อมทั้งเปิดเวที “การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิต กับการสร้างรายได้สู่เกษตรกร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคเอกชนในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ได้แก่  นายเดชพนต์ โกศัยกานนท์ บริษัท วรุณา ประเทศไทย, นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล กรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน), นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไทยอีสเทิร์น ,นางสาวสุกัญญา ใจชื่น ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย , ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย , นายเจมส์ แอนดริว มอร์ บริษัท เวฟ บีซีจี

      ที่ผ่านมาการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ปัญหาการปลูกพืชของเกษตรกรไทย ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิตพืช การผลิตพืชที่มีคุณภาพมาตรฐาน การป้องกันและการแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักวิจัย  ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานวิจัยภายใน “งานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่  20-22 กันยายนนี้ ณ  โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน