ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10  พฤษภาคม 2565  นายทวีศักดิ์  แสงอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565   ผ่านระบบออนไลน์   เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มการส่งผลการประกวดให้เกษตรกร จำนวนตัวอย่างและความจำเป็นที่ต้องส่งวิเคราะห์ กระบวนการจัดการและจัดส่งตัวอย่าง จากศูนย์-กทม. แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานประกวด การคัดเลือกผลงานวิจัย ที่จะนำมาจัดเตรียมนิทรรศการในวันมอบรางวัล  ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน