Search for:
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2565   ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน   ผ่านการประชุมระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom meeting

สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมมะพร้าว กับ โควิค19 ต่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมมะพร้าว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ดร.สมบัติ  ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมมะพร้าว กับ โควิค19 ต่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมมะพร้าว ณ ห้องประชุม 214-215 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน ภายใต้งาน Horti Asia 2022 และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่น จำกัด และพันธมิตร (ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว)

โอกาสนี้  นางปิยนุช  นาคะ รองประธานชมรมฯ ดำเนินการเสวนาในเรื่อง นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวแบบก้าวกระโดด และนวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าน้ำมะพร้าว เป็นน้ำส้มสายชูเพื่อการลดไขมันสะสมที่ตับ และ ปกป้องโครงสร้างของหลอดเลือด  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ร่วมบรรยาย และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการก่อโรค โดย ผศ.นพ.มนตรี  กิจมณี อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด  ในช่วงบ่าย รศ.พญ.ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ จาก Bangkok Health Clinic และที่ปรึกษาชมรมฯ  บรรยายเรื่อง ทางรอดกับ โควิด 19 และสุดท้าย เป็นการบรรยายและปฏิบัติ เรื่อง กินๆ ดมๆ ไม่อมโรค โดย อาจารย์ไกร  มาศพิมล ที่ปรึกษาชมรมฯ การสัมมนาวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพจำนวนมากว่า 100 คน ซึ่งได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนหน้างาน

เสวนา เรื่อง “โอกาสของโกโก้ไทย ..มีจริงหรือ ???

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดเสวนา เรื่อง “โอกาสของโกโก้ไทย ..มีจริงหรือ ???  ณ ห้องประชุม MR210 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค  ภายใต้งาน Horti Asia 2022 และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่น จำกัด โดย นางสุภาภรณ์  สาชาติ  หัวหน้างานพืชสวนอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา และ  นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งได้รับฟังข้อคิดเห็น มุมมองจากวิทยาการผู้ร่วมบรรยาย และจากการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมเสวนา                                                                                                                                                                  หัวข้อเสวนา ได้แก่                                                                                                                                                                                                  1) การปลูกโกโก้อย่างไรให้ได้คุณภาพ  โดยนางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร                                                                                                                                                                                                                                                         2) มาตรฐานโกโก้นั้นสำคัญไฉน โดย นางสาวชุติมา ศรสำราญ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                                                                                                                                                                          3) อุตสาหกรรมโกโก้ขนาดเล็กและกลางต้องการคุณภาพเมล็ดโกโก้อย่างไร  โดย มิสเตอร์ชอง หลุยส์ เกรนดอร์จ กรรมการผู้จัดการบริษัทแกลโลไทย จำกัด                                                                                                                                                                                                         4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค  โดย ดร.ภูริ  ชุณห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหาร CBA Academy, Thailand                                                                           และ 5) ตลาดโกโก้มีอยู่จริงไหม   โดย ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งผลงานวิจัยดีเด่น  กรมวิชาการเกษตร ปี 2564  ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM  พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกส่งผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2564   ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน 

ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10  พฤษภาคม 2565  นายทวีศักดิ์  แสงอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565   ผ่านระบบออนไลน์   เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มการส่งผลการประกวดให้เกษตรกร จำนวนตัวอย่างและความจำเป็นที่ต้องส่งวิเคราะห์ กระบวนการจัดการและจัดส่งตัวอย่าง จากศูนย์-กทม. แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานประกวด การคัดเลือกผลงานวิจัย ที่จะนำมาจัดเตรียมนิทรรศการในวันมอบรางวัล  ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน