เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ดร.สมบัติ  ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมมะพร้าว กับ โควิค19 ต่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมมะพร้าว ณ ห้องประชุม 214-215 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน ภายใต้งาน Horti Asia 2022 และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่น จำกัด และพันธมิตร (ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว)

โอกาสนี้  นางปิยนุช  นาคะ รองประธานชมรมฯ ดำเนินการเสวนาในเรื่อง นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวแบบก้าวกระโดด และนวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าน้ำมะพร้าว เป็นน้ำส้มสายชูเพื่อการลดไขมันสะสมที่ตับ และ ปกป้องโครงสร้างของหลอดเลือด  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ร่วมบรรยาย และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการก่อโรค โดย ผศ.นพ.มนตรี  กิจมณี อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด  ในช่วงบ่าย รศ.พญ.ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ จาก Bangkok Health Clinic และที่ปรึกษาชมรมฯ  บรรยายเรื่อง ทางรอดกับ โควิด 19 และสุดท้าย เป็นการบรรยายและปฏิบัติ เรื่อง กินๆ ดมๆ ไม่อมโรค โดย อาจารย์ไกร  มาศพิมล ที่ปรึกษาชมรมฯ การสัมมนาวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพจำนวนมากว่า 100 คน ซึ่งได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนหน้างาน