การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565    ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์  โดยมีนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานเปิด ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการให้เกษตรกร นักวิจัย รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะปลูกกัญชา หรือ นำเข้า/ส่งออก  สำหรับการใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งความรู้ในด้านการปลูกพืชกัญชง กัญชา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและสามารถใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565