ประกาศ รายชื่อ เกษตรกร และ จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกาแฟ

ประกาศ!! รายชื่อ เกษตรกร และ จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกาแฟ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ตามที่ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 และรับสิ่งประกวด (เมล็ดกาแฟ) จากเกษตรกร รายละ 15 กก. หลังจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อที่ใช้ในประเมินคุณภาพและรสชาติแล้ว คณะกรรมการจัดการประกวด ได้ดำเนินการจำหน่ายกาแฟของเกษตรกร ที่ได้ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้